Danh mục Rối loạn đồng diễn là gì? gồm


 Các điều cơ bản về nghiện và rối loạn dồng diễn


 Ngoài nghiện chất kích thích, người nghiện có khả năng cao mắc thêm các bệnh lí thể chất và/hoặc bệnh tâm thần đi kèm. Bệnh tâm thần có thể là nguyên nhân dẫn đến nghiện hoặc ngược lại.