Danh mục Chẩn đoán kép là gì? gồm


 Chẩn đoán kép là gì


 Chẩn đoán kép là một thuật ngữ để chỉ khi ai đó đồng thời trải qua một bệnh tâm thần và một vấn đề lạm dụng chất kích thích. Lạm dụng chất kích thích hoặc bệnh tâm thần có thể phát triển trước.